Varmista, että Misa siellä lukee!

 

YLEISET MYYNTIEHDOT 1.1.2020

1. Soveltamisala

Nämä ehdot ovat Cihaus Oy:n (”myyjä”) yleiset myyntiehdot. Mikäli näihin ehtoihin on osapuolten välisessä kaupassa kerran vedottu, ne on katsottava hyväksytyiksi myös myöhemmässä kaupassa. Jos toinen osapuoli on tosiasiallisesti saanut tiedon ehdoista aikaisemman kaupan perusteella, sovelletaan ehtoja ensimmäiseenkin kauppaan, vaikka ehtoihin ei ole erikseen vedottu. 

2. Kaupan päättäminen

2.1. Tarjous

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, se on 30 päivää. Tarjoukseen liittyvät kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai muulla tavalla hyödyntää niitä.

2.2. Tilaus

Tarjouspohjaisessa kaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä myyjän tarjouksen sellaisenaan. Muussa tapauksessa kauppa syntyy, kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.

3. Myyjän velvollisuudet

3.1. Toimitusaika

Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika luetaan alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin:
a) sopimuksen solmimispäivä
b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa päivä, jolloin lupailmoitus saapuu myyjälle
c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun antopäivä
d) päivä, jolloin ostaja on toimittanut myyjälle kaikki tarvittavat tiedot

3.2. Toimitusehto ja lisäveloitukset

Toimitusehto on EXW Lemi tai Kuortti Incoterms 2010 (noudettuna).

3.3. Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa myyjän ehtojen mukainen takuu.

3.4. Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän antamien tietojen mukaisesti. Ostaja vastaa myyjälle antamiensa tavaran käyttötarkoitukseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta. Tuotevastuullisuutta ajatellen ostajan on tutustuttava huolellisesti myyjän kaikkiin tuotetta koskeviin määrittelyihin, ohjeisiin ja kuvauksiin ja toimittava niiden edellyttämin rajoituksin. Tuotteita on ehdottomasti käytettävä vain tavalla ja kohteissa, joihin ne on tarkoitettu. Vähänkään epävarmoissa tapauksissa ostajan on selvitettävä tuotteen soveltuvuus ajateltuun käyttöön. Tuotteen käytössä on noudatettava sekä myyjän mahdollisesti erikseen antamia ohjeita että yleistä varovaisuutta. Sekä tuotevastuun että tuoteturvallisuuden osalta ostajan on annettava jälleenmyynnin tai edelleenluovutuksen yhteydessä tuotetta koskevat tiedossaan olevat seikat tiedoksi uudelle ostajalle. Kaikki tuotevastuuseen ja tuoteturvallisuuteen liittyvät asiat on viivytyksettä saatettava myyjän tietoon kirjallisesti ja kanne on nostettava kolmen vuoden sisällä siitä, kun ostajalla on ollut ensimmäinen tieto mahdollisesta vahingosta tai korvausvelvollisuudesta.

3.5. Välillinen vahinko

Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle viivästyksestä eikä toimituksen virheellisyydestä aiheutuneita välillisiä vahinkoja.

4. Ostajan velvollisuudet

4.1. Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Jos hintaa ei ole sovittu, kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.

4.2. Maksu

Maksuaika määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan. Varastotoimitusten osalta maksuajan laskenta alkaa laskutuspäivästä ja tehdastoimituksissa toimituspäivästä. Laskua koskevat huomautukset tulee tehdä kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä.

4.3. Kauppahinnan tarkistaminen

Myyjä pidättää itselleen oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuontihintoihin, arvonlisänvero, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai veroluonteiset maksut muuttuvat ennen toimituspäivää.

4.4. Viivästyskorko ja perintäkulut

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta viivästyskorkoa 18 %. Myyjällä on oikeus periä lisäksi perintäkulut.

4.5. Vakuudet

Mikäli vakuuden asettamisesta on sovittu, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjä on oikeutettu vaatimaan tämänkin jälkeen vakuuden kauppahinnan maksamisesta, mikäli on painavia syitä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus on annettu. Myyjä on oikeutettu tähän myös silloin, kun erääntynyt kauppahinnan osa on jäänyt maksamatta. Tästä viivästyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei ostajalla ole oikeutta esittää.

4.6. Tavaran vastaanottaminen ja tarkastaminen

Ostaja on velvollinen tarkastamaan tavaran määrän ja laadun vastaanoton yhteydessä sekä merkitsemään mahdolliset poikkeamat ja kuittauksen rahtikirjaan. Vahingosta tai puutteesta on välittömästi ilmoitettava myyjälle tai rahdinkuljettajalle.

4.7. Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee ilmoittaa virheestä myyjälle 7 arkipäivän kuluessa vastaanottopäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.

4.8. Tavaran palauttaminen

Palautuksista on aina sovittava etukäteen myyjän kanssa. Palautettujen tuotteiden tulee olla virheettömiä ja alkuperäispakkauksissaan. Laskutettu summa hyvitetään kokonaisuudessaan, jos palautuksen syynä on myyjän virhe. Muusta syystä johtuvasta palautuksesta hyvitetään enintään 70 % laskutetusta hinnasta.

5. Sopimuksen purkaminen

5.1. Ostajan oikeus purkuun

Mikäli myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta eikä puutetta ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos myyjästä riippuvasta syystä toimitus viivästyy siten, että siitä aiheutuu ostajalle kohtuutonta haittaa, on ostajalla oikeus purkaa sopimus. Jos kaupan kohteena oleva tavara on valmistettu, hankittu tai pakattu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti eikä myyjä voi ilman tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

5.2. Myyjän oikeus purkuun

Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu myyjästä, on myyjällä oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa tavaraa ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos ostaja ei myötävaikuta kauppaan sovitulla tai muutoin kohtuuden edellyttämällä tavalla.

5.3. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Tässä tapauksessa myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja myyjä voi myös purkaa sopimuksen.

6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on sovittava erikseen.

7. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle silloin, kun koko kauppahinta on maksettu ja se on myyjän vapaassa käytössä. Tunnustetta ei katsota maksetuksi. Myyjä voi koska tahansa ilman eri ilmoitusta ja tekemättä tilitystä noutaa takaisin ne tuotteet, joita ei ole kokonaan maksettu. Mikäli ostaja on maksanut osan, tulee molempien tehdä tilitys 30 päivän sisällä ja esittää laskelmansa vastapuolelle.

8. Ilmoitukset

Toiselle osapuolelle lähetettyjen ilmoitusten perilletulosta vastaa lähettäjä.

9. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näistä toimituksista ja näiden toimitusehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan myyjän kotipaikan alioikeudessa.


Posti
Puhelu
Tietoja